Written by administrator on 11 kwietnia 2018 in Mam Firmę Urząd skarbowy

Urząd Skarbowy – czynności sprawdzające – podstawowe informacje.

U niemal każdego przedsiębiorcy, zarówno w prowadzącym jednoosobową działalność czy spółkę kapitałową, hasło „kontrola skarbowa” wywołuje  negatywne emocje.

Każde wezwanie do urzędu skarbowego kojarzy się z groźną kontrolą, a w konsekwencji z grzywną czy nawet karą pozbawienia wolności włącznie. Jednakże w rzeczywistości może się okazać, że urząd skarbowy zwrócił uwagę na błędy i wykorzysta tzw. czynności sprawdzające.

Zgodnie z Ordynacją podatkową czynności sprawdzające mają na celu:

  • sprawdzenie terminowości składania deklaracji lub wpłacania podatków, w tym również pobieranych przez płatników oraz inkasentów oraz formalnej poprawności tych dokumentów;
  • ustalenie stanu faktycznego w zakresie niezbędnym do stwierdzenia zgodności z przedstawionymi dokumentami;
  • weryfikację poniesionych przez podatnika wydatków i uzyskanych przychodów (dochodów) opodatkowanych lub przychodów (dochodów) nieopodatkowanych, w zakresie niezbędnym do ujawnienia podstawy opodatkowania z tytułu przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych;
  • weryfikację danych i dokumentów przedstawionych przez podatników dokonujących rejestracji podatkowej.

Zgodnie z art. 274 § 1 Ordynacji podatkowej w razie stwierdzenia, że deklaracja zawiera błędy rachunkowe lub inne oczywiste omyłki bądź że wypełniono ją niezgodnie z ustalonymi wymaganiami, organ podatkowy w zależności od charakteru i zakresu uchybień może skorygować ją sam, czyli bez żadnej inicjatywy ze strony płatnika.

Dodatkowym ograniczającym warunkiem dokonania korekty przez urząd jest kwota podatku mającego ulec zmianie. Korekta zostanie dokonana, jeżeli zmiana wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty, kwoty zwrotu podatku albo kwoty nadwyżki podatku do przeniesienia lub wysokości straty w wyniku tej korekty nie przekracza kwoty 5000 zł.

Po dokonaniu korekty deklaracji podatkowej, urząd skarbowy uwierzytelnia kopię skorygowanej deklaracji podatkowej i doręcza ją podatnikowi wraz z pouczeniem o możliwości zgłoszenia przez niego sprzeciwu. Podatnik może wnieść sprzeciw do organu, który dokonał korekty w terminie 14 dni od dnia doręczenia uwierzytelnionej kopii skorygowanej deklaracji. Wniesienie sprzeciwu zawsze anuluje korektę. W razie niewniesienia sprzeciwu w terminie, korekta deklaracji dokonana przez urząd skarbowy, wywołuje identyczne skutki prawne jak korekta deklaracji dokonana przez podatnika.

W trakcie czynności sprawdzających podatnik może zostać wezwany do złożenia wyjaśnień dotyczących przyczyn niezłożenia przez niego deklaracji podatkowej lub od razu zażądać złożenia deklaracji podatkowej jeżeli uzna, że deklaracja nie została złożona w wymaganym terminie. Z czynności sprawdzających, organ podatkowy sporządza protokół, który zostaje zarchiwizowany w aktach urzędowych podatnika. W związku z powyższym czynności sprawdzające mają na celu przeprowadzenie formalnego skontrolowania poprawności i nie powinny być przez przedsiębiorców uważane za zagrażające jego firmie.

Jednak w przypadku kiedy organ sprawdzający w ramach postępowania sprawdzającego nabierze wątpliwości co do stosowania odpowiedniego prawa podatkowego przez podatnika, wówczas po dokonaniu czynności sprawdzających może zostać przeprowadzona kontrola podatkowa.

 

  • 10
  •