Written by administrator on 11 kwietnia 2018 in Mam Firmę Umowa o pracę

Studenci w trakcie roku akademickiego są zajęci nauką, jednak coraz częściej podejmują równocześnie pracę.  Student pracujący, choćby dorywczo, już na pierwszym roku studiów nie jest rzadkim przypadkiem. Zarabia nie tylko na swoje utrzymanie, ale również zdobywa doświadczenie, co pomaga mu wzbogacić swoje portfolio oraz pomóc zdobyć stałą pracę jeszcze na studiach.

Studenci są chętnie zatrudniani przez pracodawców na umowę zlecenie. Jest to najbardziej popularna forma zatrudnienia.

Pracodawca zatrudniający osoby uczące się do 26 roku życia na umowę zlecenie, umowę agencyjną lub umowę o świadczenie usług, nie musi odprowadzać składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Studentem jest każda osoba kształcąca się na studiach:

 • pierwszego stopnia (studia licencjackie i inżynierskie) lub drugiego stopnia (uzupełniające studia magisterskie),
 • jednolitych studiach magisterskich, o których mowa w ustawie z 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.).

Potwierdzeniem statusu studenta szkoły wyższej dla pracodawcy może być zaświadczenie z dziekanatu lub ważna legitymacja studencka.

Za studenta, dla celów ubezpieczeń społecznych nie zaliczymy:

 • uczestnika studiów doktoranckich (studia trzeciego stopnia),
 • uczestnika studiów podyplomowych.

Osoby studiujące mogą do 26 roku życia korzystać ze świadczeń zdrowotnych rodziców lub być objęte ubezpieczeniem zdrowotnym przez uczelnię.

Pracodawca ma obowiązek zgłosić studenta do ubezpieczeń społecznych i do ubezpieczenia zdrowotnego, czyli na zasadach ogólnych jak wszyscy zleceniobiorcy:

 • od następnego dnia po obronie pracy dyplomowej, nawet jeśli student nie ukończył jeszcze 26 roku życia,
 • od następnego dnia po wykreśleniu z listy studentów,
 • od dnia ukończenia 26 roku życia.

Student zatrudniony na umowę o pracę podlega obowiązkowo wszystkim rodzajom ubezpieczeń tj. emerytalnemu, rentowym, chorobowemu, wypadkowemu.  W przypadku takiego zatrudnienia wiek nie ma znaczenia.

Warto wiedzieć, iż w przypadku kiedy student jednocześnie zatrudniony jest w innym zakładzie na podstawie umowy o pracę, wówczas w dalszym ciągu w miejscu, gdzie zatrudniony jest na podstawie umowy zlecenia, pracodawca nie musi odprowadzać składek ZUS.

Jeżeli zatrudnienie studenta na podstawie umowy zlecenia łączy się równocześnie z pozostawaniem w stosunku pracy u tego samego pracodawcy, wówczas umowa zlecenia w zakresie ubezpieczeń  traktowana jest tak samo jak umowa o pracę. Pracodawca musi odprowadzić składki na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne.

Zgodnie z obowiązującymi od 1 stycznia 2016 roku przepisami powstał obowiązek odprowadzania składek ZUS od wszelkich umów zleceń do wysokości obecnie obowiązującej płacy minimalnej. W 2018 roku płaca minimalna wynosi 2100 zł brutto. Nie dotyczy to umów zawartych ze studentami, czyli zatrudniony student może otrzymywać wynagrodzenie w kwocie niezależnej od ustalonej wysokości minimalnego wynagrodzenia. Wynagrodzenie otrzymuje za wykonane zlecenie.

W 2018 roku minimalna stawka godzinowa na umowie zlecenie nie może być niższa niż 13,70 zł brutto za jedna godzinę pracy.

Jeśli wartość umowy zlecenie studenta:

 • nie przekracza 200 zł wynagrodzenia nie pomniejsza się o koszty uzyskania przychodu,
 • przekracza 200 zł, wówczas należy pobrać zaliczkę na podatek dochodowy – przed obliczeniem zaliczki, dochód należy pomniejszyć o koszty uzyskania przychodu w wysokości 20% lub w przypadku praw autorskich 50%. W ten sposób obliczony dochód służy do wyliczenia zaliczki na podatek według stawki 18% lub 32% (Stawka 32% stosowana jest wyłącznie na wniosek zleceniobiorcy).

W związku z tym, student zatrudniony na podstawie umowy zlecenia ma pomniejszoną płacę jedynie o podatek dochodowy, dzięki czemu otrzymuje wyższe wynagrodzenie. Jedynym kosztem pracodawcy jest wynagrodzenie brutto.

 

 • 9
 •